Aktualnośći2024

Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Zgłaszanie kandydatur do Chorągwianej Komisji Rewizyjnej – termin zgłoszeń do 31 stycznia 2024 r.

Informujemy, że w związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków Komisji Rewizyjnej Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP następuje konieczność uzupełnienia składu komisji (ilość wakatów: 1).

Komisja Rewizyjna Chorągwi zwraca się do środowisk instruktorskich z prośbą o zgłaszanie kandydatur instruktorów zainteresowanych pracą w komisji rewizyjnej.

Prawo kandydowania do komisji rewizyjnej (bierne prawo wyborcze) mają instruktorki i instruktorzy, którzy:

– opłacili podstawową składkę członkowską,

– mają zaliczoną służbę instruktorską,

– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– nie są pracownikami ZHP.

Kandydaci zainteresowani pracą w Komisji Rewizyjnej Chorągwi proszeni są o wysłanie swojego zgłoszenia na adres komisjarewizyjna@lubuska.zhp.pl do dnia 31 stycznia 2024 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

· imię i nazwisko oraz stopień instruktorski kandydata,

· przydział służbowy i obecnie pełnione funkcje,

· krótką informację o dotychczasowym przebiegu służby instruktorskiej,

· opis doświadczenia kandydata predysponującego do pracy w komisji rewizyjnej (jeżeli kandydat takie doświadczenie posiada – np. doświadczenie zawodowe lub wewnątrzorganizacyjne z zakresu finansów, księgowości, kontrolingu, współpracy z hufcami, działalności programowej itd.),

· numer telefonu i adres e-mail do kontaktu.

Do zgłoszenia należy załączyć potwierdzenie opłaconych składek członkowskich.

Zgłoszeni kandydaci zostaną zaproszeni na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Chorągwi w dniu 10 lutego 2024 r. celem przedstawienia się członkom komisji rewizyjnej oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania.

Komisja wybierając kandydata na członka komisji będzie kierowała się doświadczeniem i predyspozycjami instruktora do pracy w komisji rewizyjnej.

Decyzja o wyborze członka komisji zostanie przesłana do wszystkich kandydatów. W przypadku niewybrania kandydata procedura rekrutacyjna zostanie powtórzona.

Opis funkcji:

Kandydat na członka komisji rewizyjnej powinien wykazywać zainteresowania związane z tematyką i zagadnieniami, które są obszarem działań podejmowanych przez komisje rewizyjne.

Komisja rewizyjna chorągwi jest organem kontroli wewnętrznej chorągwi. Sprawuje kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą władz chorągwi oraz jej jednostek organizacyjnych. Dba, by działania podejmowane przez komendę chorągwi oraz jednostki były zgodne z przepisami obowiązującego prawa i Statutem ZHP.

Komisja rewizyjna corocznie ocenia pracę komendanta i komendy chorągwi podejmując uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium. W przypadku nieudzielenia absolutorium komendantowi chorągwi może podjąć uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu chorągwi w celu odwołania komendanta i wybrania nowego komendanta wraz z komendą chorągwi.

Komisja realizuje również zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna Chorągwi odpowiada za swoje działania przed zjazdem chorągwi.