Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, zatwierdza, po zapoznaniu się z opinią rady chorągwi, budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok, rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia, po zapoznaniu się z oceną pracy dokonaną przez radę chorągwi, ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi, przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski, przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności, przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi, wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP. 

Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP kadencji 2018 – 2022
(wybrany na Zjeździe dnia 21 grudnia 2018 roku)

  • hm. NIEMIRA Stanisława – przewodnicząca (Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP)
  • phm. MICHALAK Zbigniew – z-ca przewodniczącej (Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP)
  • hm. JAWORSKA Maria – sekretarz (Hufiec Słubice ZHP) 
  • phm. MICHALAK Adam – członek (Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP)
  • hm. TATARZYŃSKI Zbigniew – członek (Hufiec Nowa Sól ZHP) 

 

Aby skontaktować się z Komisją Rewizyjną, wyślij wiadomość e-mail: komisjarewizyjna@lubuska.zhp.pl