Harcerski Klub Seniora

Opis projektu

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Miasta Zielona Góra dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc świadczenia  usług opiekuńczych w formie Harcerskiego Klubu Seniora w Zielonej Górze.

Cel projektu jest spójny z celem działania 7.5 RPO-L2020 i  jest realizowany poprzez dwa zadania. Pierwsze dotyczy utworzenia miejsca świadczenia usług opiekuńczych w formie Harcerskiego Klubu Seniora w Zielonej Górze i dostosowania siedziby klubu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zakup wyposażenia. Zadanie drugie dotyczy bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora. W ramach funkcjonowania klubu zatrudniony został Koordynator, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie Klubu oraz realizowanie różnych formy wspierających osoby niesamodzielne (zajęcia/spotkania ze specjalistami/spotkania okolicznościowe/ wyjazdy).

W ramach Harcerskiego Klubu Seniora w Zielonej Górze realizowane jest m.in.:
– zagospodarowanie czasu wolnego, po zakończeniu aktywności zawodowej,
– zwiększenia aktywności i uczestnictwa os. starszych w życiu społecznym,
– działalność prozdrowotna, kulturalna i edukacyjna,
– prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej – zajęcia wspierające aktywność fizyczną os. niesamodzielnych,
– poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne).

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu 190 216,25 zł.