Aktualności 2023

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: asystenta/asystentki zarządu

Miejsce i czas wykonywania pracy: Zielona Góra, na pół etatu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspieranie członków zarządu w bieżących działaniach w szczególności: nadzór i obsługa korespondencji, w tym zarządzanie korespondencją elektroniczną, prowadzenie kalendarza, umawianie spotkań, ich przygotowanie i obsługa, redagowanie pism, organizacja podróży służbowych, przygotowywanie sprawozdań,
 • współorganizowanie dużych przedsięwzięć, odpowiedzialność za aspekty organizacyjne i logistyczne,
 • współpraca z urzędami i instytucjami publicznymi,
 • wspieranie pracy wolontariuszy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • samodzielność i umiejętność podejmowania własnej inicjatywy,
 • kultura osobista i komunikatywność na wysokim poziomie,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • sumienność, dyskrecja, elastyczność,
 • znajomość pakietu Office,
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Oferujemy:

 • praca w dynamicznym zespole,
 • pełne wyzwań środowisko pracy,
 • możliwość ustalenia elastycznego grafiku pracy,
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju.

 

Wynagrodzenie: 1500 zł netto/mc

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV (do CV należy dołączyć poniższą klauzulę)

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na:

 • przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),
 • na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

 Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

 ………………………………………                                       ……………………………………

/data/                                                                                    /podpis/

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 10 lutego 2023 r. na maila lubuska@zhp.pl

 

 

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi Lubuskiej z siedzibą ul. Boh. Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra.

2. Inspektor Ochrony Danych
Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio:

1) Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@zhp.pl

2) Telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 601 889 788

3. Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe, zawarte w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane:

 • W celu przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy; w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy oraz w przepisach szczególnych podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w odniesieniu do innych danych, które podał Pan/podała Pani dobrowolnie i z własnej inicjatywy, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO); dane będą przechowywane do podjęcia przez Chorągiew decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez Chorągiew decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
 • W celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

4. Ujawnianie danych osobowych
Chorągiew będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
W związku z wykorzystywaniem Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani:

 • żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
 • żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
 • żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli została cofnięta zgoda) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
 • otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO); może Pan/Pani również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.