Witryna dla członków ZHP

Baner boczny e-choragiew-01

COVID-19

Propozycje progr Koronawirus post

1% dla ZHP

baner-PIT2020 GB-w1

Terminarz ZJAZDOWY

 Terminarz zjazdowy

Zgodnie z Uchwałą nr 6/XXXVIII RN ZHP z dnia 12 stycznia 2014r. -Ordynacja wyborcza ZHP, punkt 13,  na co najmniej 28 dni przed terminem zjazdu, to jest do dnia  18 X 2014r. komendant chorągwi ogłasza w rozkazie informację o zwołaniu zjazdu, jego terminie i miejscu, w tym terminie umieszcza się także tą informację na stronie internetowej chorągwi oraz przekazuje do GK ZHP

Zgodnie z Uchwałą nr 6/XXXVIII RN ZHP z dnia 12 stycznia 2014r. -Ordynacja wyborcza ZHP, punkt 33,  na co najmniej 21 dni przed terminem zjazdu, to jest do dnia 25 X 2014 do godziny 23.59 należy zgłosić kandydata na funkcje komendanta chorągwi. Komendant choragwi niezwłocznie umieszcza taką informację na stronie internetowej chorągwi. W informacji należy zawrzeć: imię i nazwisko, stopień instruktorski, numer ewidencyjny i przydział służbowy.

Zgodnie z Uchwałą nr 6/XXXVIII RN ZHP z dnia 12 stycznia 2014r. -Ordynacja wyborcza ZHP, punkt 34,  jeśli nie nastąpi zgłoszenie w terminie do 25 X 2014r, wtedy to uczestnicy zjazdu chorągwi zgłaszają kandydatów do komisji wyborczej na zjeździe.

​Zgodnie z Uchwałą nr 6/XXXVIII RN ZHP z dnia 12 stycznia 2014r. -Ordynacja wyborcza ZHP, punkt 17,  na co najmniej 14 dni przed terminem zjazdu, to jest najpóźniej do dnia 2 XI 2014 do godziny 23.59 należy poinformować delegatów na zjazd chorągwi o terminie i miejscu, proponowanym porządku obrad, sprawozdań, materiałów zjazdowych i wnoszonych projektów uchwał​.

Słowniczek zjazdowy chorągwi

Absolutorium

Formalne przyjęcie przez zjazd chorągwi sprawozdania komendanta i komendy chorągwi, które dotyczy działalności statutowej, programowej i finansowej, w okresie danej kadencji.  Zjazd chorągwi udziela absolutorium, na wniosek komisji rewizyjnej, przez uznanie ich za prawidłowe  

Bierne Prawo Wyborcze

Jest to prawo do tego, aby być wybieranym na zjeździe chorągwi do władz.

Bierne prawo wyborcze zgodnie ze Statutem ZHP mają instruktorzy, którzy opłacili składki członkowskie oraz mają zaliczoną służbę instruktorską.

Bierne prawo wyborcze na funkcję skarbnika mają także pełnoletni członkowie zwyczajni ZHP niebędący instruktorami

Bierne prawo wyborcze określa § 37 ust. 2-5 Statutu ZHP

Wykładnia biernego prawa wyborczego: p.1. Uchwały NSH 13/XXIII z 02.06.2007r 

Chorągiew

Chorągiew jest terytorialną wspólnotą hufców, posiada osobowość prawną.  

Chorągiew tworzy warunki do działania hufców i podległych jednostek organizacyjnych przez: 

 1. budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty hufców, 
 2. wzmacnianie działalności programowej i metodycznej,
 3. kształcenie kadry instruktorskiej,
 4. pracę z instruktorami, zwłaszcza z instruktorami komend hufców,
 5. koordynację, nadzór i systematyczną ocenę komend hufców i jednostek organizacyjnych na szczeblu chorągwi,
 6. współpracę z władzami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
 7. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na wsparcie działań hufców i jednostek organizacyjnych chorągwi. 

W celu realizacji zadań zawartych w punktach 1-7 chorągiew tworzy odpowiednie zespoły/referaty. 

Czynne Prawo Wyborcze (uczestnicy zjazdu z głosem decydującym) 

Czynne prawo wyborcze mają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską, którzy opłacili podstawową składkę członkowską.

Jest to prawo do tego, aby w przypadku zjazdu hufca wybierać delegatów na zjazd chorągwi lub podejmować decyzje w innych sprawach określonych w programie zjazdu.

W praktyce oznacza to, że czynne prawo wyborcze mają:

- drużynowi i szefowie innych podstawowych jednostek organizacyjnych, np. kręgów instruktorskich,

- członkowie władz, np. komendy chorągwi, komisji rewizyjnej chorągwi

- instruktorzy mianowani przez komendanta chorągwi na inne funkcje, np. członkowie KSI, namiestnicy.

Wykładnia czynnego prawa wyborczego:p.1. Uchwały NSH 13/XXIII z 02.06.2007r 

Delegat na zjazd chorągwi

Uczestnik zjazdu hufca z biernym prawem wyborczym wybrany do reprezentowania środowiska hufca na zjeździe chorągwi. Liczbę delegatów zgodnie z ust. 15 Ordynacji Wyborczej ZHP określa komenda chorągwi.  

Funkcja instruktorska

 • funkcja, która służy bezpośrednio realizacji celów działania ZHP
 • nie ma charakteru dorywczego 
 • funkcja drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjna oraz inne funkcje powierzane w trybie mianowania przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP 
 • funkcje członków władz ZHP powierzane w trybie wyboru. 

Głosowanie  

Czynność służąca dokonywaniu wyboru w pewnej kwestii, np. wyboru władz, przyjęcia wniosku, uchwały, stanowiska. Głosowanie może być: 

 • jawne – przez podniesienie ręki  
 • tajne – przez skreślenie na karcie do głosowania.  

Wybory do władz odbywają się w sposób tajny, chyba, że zjazd zadecyduje jednogłośnie o głosowaniu jawnym.  

Karty do głosowania

Przygotowane przez komisję skrutacyjną, osobno dla każdej z władz.

Kartę otrzymują wszyscy uczestnicy zjazdu z czynnym prawem wyborczym – zgodnie z rozkazem komendanta chorągwi.

Głosuje się (głos na „tak”) przez postawienie znaku „x” w kratce po lewej stronie nazwiska kandydata

Komendant chorągwi

Instruktor posiadający bierne prawo wyborcze z godnie z § 37 ust. 2 p. 2 Statutu ZHP, wybrany na funkcję przez zjazd chorągwi. Musi posiadać stopień harcmistrza. Jego zadania określa § 61 Statutu ZHP. Wraz ze skarbnikiem hufca (lub inną upoważnioną osobą) podejmuje decyzję w zakresie zwykłego zarządu majątkiem chorągwi.  

Komenda chorągwi

Komenda chorągwi jest zarządem chorągwi, jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną. W skład komendy chorągwi wchodzi co najmniej 3 członków, w tym komendant, skarbnik oraz 1 zastępca. Jej zadania określa § 60 Statutu ZHP. Tryb pracy komendy chorągwi określa “Regulamin pracy komendanta i komendy chorągwi”.  

Komisja rewizyjna chorągwi 

Komisja rewizyjna chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi, odpowiedzialnym przed zjazdem chorągwi. Liczy co najmniej 5 członków 

Komisja rewizyjna chorągwi: 

 • czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 • sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, 
 • zatwierdza budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok, 
 • rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi, 
 • ocenia realizację programu rozwoju chorągwi, 
 • przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski, 
 • przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności, 
 • przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,  
 • wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP. 

Komisja skrutacyjna zjazdu 

Komisja składa się z uczestników zjazdu z głosem decydującym. Jej zadaniem jest przeprowadzenie wyborów, tj.:  

 • przygotowanie kart do głosowania, opieczętowanych pieczęcią komendy, zawierających w porządku alfabetycznym stopień instruktorski, nazwisko, imię kandydatów do władz,
 •  przeprowadzenie głosowania oraz policzenie głosów, ogłoszenie wyników, sporządzenie protokołu. 

Komisja jest powoływana, spośród osób nie kandydujących do władz chorągwi. 

Komisja uchwał i wniosków zjazdu  

Komisja składa się z uczestników zjazdu z głosem decydującym. Jej zadaniem jest zbieranie wniosków oraz projektów uchwał od uczestników zjazdu. Komisja przedstawia je w formie zredagowanej pod głosowanie zjazdu. 

Komisja wyborcza zjazdu 

Komisja składa się z uczestników zjazdu z głosem decydującym. Jej zadaniem jest rejestracja kandydatów do władz chorągwi oraz sprawdzenie, czy kandydaci posiadają bierne prawo wyborcze do władz, do których zostali zgłoszeni. Komisja sporządza protokół, który zawiera zgłoszonych kandydatów.

Ordynacja wyborcza  

Uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 6/XXXVIIIz dnia 12 stycznia 2014 r. określa zasady dokonywania wyboru władz. Tekst opublikowany jest na stronie www.dokumenty.zhp.pl . 

Projekt porządku i regulaminu obrad  

Przygotowuje ustępująca komenda chorągwi. Podlegają one zatwierdzeniu przez zjazd chorągwi. Uczestnicy zjazdu z głosem decydującym mogą zgłaszać poprawki. Muszą one zostać przyjęte większością głosów. 

Pełnomocnik Naczelnika ZHP na zjazd chorągwi 

Osoba sprawująca w imieniu Naczelnika ZHP nadzór nad prawidłowym przebiegiem zjazdu chorągwi, wyborem władz, czuwająca nad zgodnością podejmowanych uchwał ze Statutem ZHP i innymi przepisami obowiązującymi w ZHP.

Program rozwoju chorągwi  

Uchwała zjazdu chorągwi zawierająca wizję rozwoju chorągwi na okres kadencji.

Protokolant zjazdu 

Osoba (lub kilka osób) wybrana przez zjazd, niekoniecznie spośród uczestników zjazdu z głosem decydującym, która sporządza protokół z przebiegu zjazdu. Protokół odzwierciedla przebieg zjazdu, zawiera m.in. wyniki głosowań, przyjęte uchwały, wypowiedzi uczestników zjazdu.

Przewodniczący zjazdu 

Jest to osoba wybrana spośród uczestników zjazdu z głosem decydującym, która kieruje jego przebiegiem, zgodnie z przyjętym porządkiem i regulaminem obrad. Udziela głosu, pilnuje kultury i czasu dyskusji. Zjazd może także wybrać wiceprzewodniczących, którzy wspierają przewodniczącego w prowadzeniu obrad.

Rada chorągwi 

Rada chorągwi jest władzą uchwałodawczą w zakresie określonym w 59 Statutu ZHP. Rada chorągwi liczy 7–11 osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

Rada chorągwi:

 • ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych   
 • przyjmuje kierunki pracy chorągwi oraz ocenia ich realizację, 
 • ocenia realizację planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia, 
 • decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,  
 • decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi. 

Sąd harcerski chorągwi 

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi. Liczy, co najmniej 9 członków. 

 Skarbnik chorągwi  

Instruktor wybrany na funkcję skarbnika przez zjazd chorągwi, wchodzący w sład komendy chorągwi. Łącznie z komendantem chorągwi jest odpowiedzialny za działalność finansowo-gospodarczą chorągwi. Decyzje o jego wyborze podejmuje zjazd chorągwi na wniosek wybranego komendanta chorągwi.  

 Sprawozdanie komendanta i komendy chorągwi  

Obejmuje czas od ostatniego zjazdu zwykłego chorągwi. Obejmuje działania komendy chorągwi i wszystkich jednostek terenowych. Musi być dostarczone do delegatów na 14 dni przed zjazdem chorągwi

Służba instruktorska 

Zaliczenie służby instruktorskiej następuje za okres roku harcerskiego, tj. od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. Służbę zalicza się instruktorowi, który:

 • pełni funkcje instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz ZHP
 • zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który ma zaliczoną służbę.
 • uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywna ocenę swojej pracy
 • przestrzega Statutu ZHP

Instruktorzy, którzy złożyli Zobowiązanie Instruktorskie w terminie uniemożliwiającym zaliczenie służby instruktorskiej nie posiadają biernego prawa wyborczego 

Ukonstytuowanie się władz  

czyli wybór przewodniczącego rady chorągwi, przewodniczącego komisji rewizyjnej i przewodniczącego sądu oraz sporządzenie protokołu z pierwszych obrad. 

Wniosek formalny  

Propozycja wysunięta w trakcie obrad zjazdu dotycząca kwestii związanych z procedurą obrad. Wniosek formalny można złożyć w każdej chwili trwania zjazdu, pamiętając jednak o kulturze zachowania się. Wniosek może dotyczyć kwestii porządkowej, rozszerzenia porządku obrad, zdjęcia danego punktu z obrad zjazdu, apelacji od decyzji przewodniczącego np. o nieudzielanie głosu.  

2015-03-14-Zjazd-Nadzw-buton -w142

Kalendarz Zjazdu

Brak wydarzeń

Promocja Hufca Strzelce Kraj. ZHP