Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

baner wiosna 2018 -02 

 

Do góry

Zakresy Obowiązków

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA

NA PLACÓWCE LETNIEGO WYPOCZYNKU

w ................................................................................................

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie/stanicy NAL zorganizowanym przez ...................................................................................... w terminie ...................................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

............................................

podpis – data

 

 

Do obowiązków komendanta należy:

$11.      Czuwanie nad zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem uczestników kolonii,

$12.      Zapoznanie wychowawców i innych pracowników placówki z obowiązującymi zarządzeniami, instrukcjami i wytycznymi władz oświatowych, bezpieczeństwa i higieny pracy;

$13.      Ustalenie - wspólnie z radą obozu - instrukcji wewnętrznych, które w warunkach danej placówki są niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bezpieczeństwa i higieny.

$14.      Kierowanie prawidłowym pod względem organizacyjnym i wychowawczym biegiem życia na kolonii- obozie, a w szczególności: układanie planów zajęć, ustalanie zakresu pracy i obowiązków wychowawców i pozostałego personelu oraz kontrola ich pracy, ustalanie wytycznych, dotyczących imprez okolicznościowych, , wycieczek, form nawiązania i utrzymania kontaktu z ludnością, wgląd w kulturę życia codziennego, wytyczne i kontrola w zakresie stosowania środków wychowawczych;

$15.      Nadzorowanie działalności personelu placówki w czasie zajęć w zakresie stosowania zasad higieny i bezpieczeństwa w placówce;

$16.      Ustalanie i zatwierdzanie terminarzy i harmonogramów prac, dyżurów, zastępstw, imprez, przewodniczenie na odprawach personelu kolonijnego, współpraca z lekarzem, nadzór i kontrola ogólnej pracy w zakresie higieny;

$17.      Kontrola stanu obiektu placówki - w tym całego terenu placówki;

$18.      Wydawanie dyspozycji w sprawach gospodarczych, dysponowanie środkami pieniężnymi określonymi w budżecie.

$19.      Odpowiedzialność za całokształt gospodarki finansowej, inwentarz i wyposażenie.

$110.  Składanie wszelkich sprawozdań jednostce rejestrującej i rozliczającej obóz lub  kolonię.

$111.  Udzielanie informacji i wyjaśnień organom przeprowadzającym kontrolę;

$112.  Podjęcie niezbędnych kroków w razie nieszczęśliwego wypadku, a przede wszystkim niezwłoczne zapewnienie poszkodowanemu pomocy i opieki, powiadomienie o wypadku rodziny poszkodowanego lub opiekuna, jednostkę rejestrującą placówkę (Komendę Choragwi) i kuratora oświaty właściwego dla siedziby placówki.

$113.  Analizowanie wypadków uczestników  lub pracowników, w celu ustalenia przyczyn i stosowania skutecznych sposobów zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

$114.  Należy pamiętać o tym że:

Na koloniach obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podjęte decyzje. Wskazane jest jednak, aby trudne decyzje wychowawcze omawiane były wspólnie z kadra obozową lub na forum rady obozu.

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA

NA PLACÓWCE LETNIEGO WYPOCZYNKU

w ................................................................................................

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie/stanicy NAL zorganizowanym przez ...................................................................................... w terminie ...................................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

............................................

podpis – data

Zakres odpowiedzialności oraz podstawowe uprawnienia

komendanta obozu-kolonii

$1I.     Komendant obozu- kolonii podlega służbowo Komendzie Choragwi jako jednostce rejestrującej i zatwierdzającej placówkę

1. Komendant współpracuje z organizatorem- jednostką nadrzędną w celu należytego przygotowania placówki do jej uruchomienia.

2. Przyjmuje i zdaje protokołem zdawczo-odbiorczym ośrodek – bazę  wraz z wyposażeniem,

( odpowiada materialnie za powierzone mienie).

II. Komendant obozu - kolonii jest bezpośrednim przełożonym wszystkich osób zatrudnionych na placówce letniego wypoczynku.

$11.    W porozumieniu z organizatorem, Komendant ma prawo rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków ,o fakcie tym winien bezzwłocznie powiadomić Komendę Choragwi.

$12.    Ustala zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników gospodarczych, nadzoruje i kontroluje pracę całego personelu zatrudnionego na placowce.

$13.    Zapoznaje personel z jego obowiązkami, ustala zakres odpowiedzialności poszczególnych osób za sprzęt i jego należyte wykorzystanie.

$14.    Prowadzi odprawy z personelem według uznania i potrzeby

$15.    Sprawdza karty kwalifikacyjne dzieci i pracownicze książeczki zdrowia podległego personelu w odniesieniu do stanu zdrowia (wskazań i przeciwwskazań lekarza).

III. Odpowiada za prawidłową organizację życia na kolonii/ zimowisku zgodnie z wytycznymi ZHP

$11.    Odpowiada za poziom pracy wychowawczej  .

$12.    Opracowuje ramowy plan pracy i czuwa nad jego realizacją.

IV. Odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu zbiórki wyjazdowej do przejęcia dzieci przez rodziców po zakończeniu turnusu.

$11.    Czuwa nad zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem uczestników obozu-kolonii, a także odpowiada za zaznajomienie dzieci i podległego personelu z zasadami i przepisami bhp, prowadząc w tym zakresie nadzór i kontrolę.

$12.    Przestrzega i stosuje się do ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

$13.    Niezwłocznie powiadamia Komendę Chorągwi o zaistnieniu okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci i personelu.

  1. Komendant obozu-kolonii odpowiada za:

$11.    Prawidłowe żywienie dzieci.

$12.    Prawidłowe i racjonalne wykorzystanie sprzętu, urządzeń i pomieszczeń.

$13.    Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rozliczeń finansowych wg. obowiązujących wzorów i przepisów.

$14.    Prawidłowe i  terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań finansowych i materialnych oraz dokonanie rozliczeń finansowych przez Komendę Choragwi w podanym przez niego terminie.

$15.    Prawidłowe wykorzystanie środków finansowych przydzielonych na prowadzenie obozu-kolonii

VI. Komendant obozu-kolonii zobowiązany jest do przestrzegania zasady oszczędnego gospodarowania materiałami i środkami finansowymi przeznaczonymi do prowadzenia placówki wypoczynki

VII. Opracowuje i składa w Komendzie Choragwi sprawozdanie opisowe z przebiegu turnusu oraz sprawozdanie statystyczno-finansowe.

VIII. Protokolarnie przekazuje obiekt ,bazę lub teren obozowy .

$11.    Ponosi pełną odpowiedzialność materialną za braki powstałe w czasie trwania placówki letniego wypoczynku.

IX. Komendant obozu-kolonii  odpowiada za prawidłowość, terminowość dokumentacji finansowej przychodów i rozchodów gotówki, w oparciu o wymaganą dokumentację.

  1. Książka finansowa wraz z dokumentami musi być przedłożona Komendzie Choragwi nie później niż 14 dni od daty zakończenia turnusu. Do rozliczenia musi być załączone oświadczenie komendanta, że obóz - kolonia nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

XI. Stan żywności zakupionej podczas turnusu winien być uzgodniony z kartoteką ilościowo-wartościową prowadzoną przez magazyniera .

__________________dnia ____________ 

                                          Przyjąłem do wiadomości

                                           i ścisłego przestrzegania

  1. ___________________________

podpis osoby przyjmującej                                                               podpis komendanta

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA NA PLACÓWCE WCZASÓW LETNICH

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie harcerskim w ................................ zorganizowanym przez Komendę Hufca ......................................  w dniach .......................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

.....................................

podpis – data

OBOWIĄZKI KSIĘGOWEGO

$11.      Wspólnie z komendantem sporządza preliminarz finansowy obozu.

$12.      Odpowiada za pobieranie i przechowywanie gotówki.

$13.      Prowadzi i rozlicza druki KP (kasa przyjmie).

$14.      Systematycznie prowadzi książkę finansową obozu.

$15.      Prawidłowo i na bieżąco prowadzi dokumentację źródłową (rachunki, faktury, delegacje, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło, polisy ubezpieczeniowe itp.) zgodnie z instrukcją finansową obozu.

$16.      Przyjmuje wpłaty na obozie.

$17.      Współpracuje z magazynierem obozu (uzgadnia wartość art. spożywczych w magazynie z książką finansową).

$18.      Sprawdza prawidłowość wystawianych rachunków (dla kogo, nr, pieczątka i podpis wystawcy, prawidłowe wyliczenie).

$19.      Odpowiada za zgodne z instrukcją opisy, akceptację podpisów pod względem merytorycznym   i finansowym, pokwitowania odbioru gotówki, przekazania do magazynu art.spożywczych.

$110.  Przestrzega Ustawy o zamówieniach publicznych i na odwrocie rachunku akceptuje zgodność zakupu (pieczątka), Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy         o ubezpieczeniu zdrowotnym. Rozlicza z pobranych zaliczek w określonym terminie.Przyjmuje odpowiedzialność za niedobory powstałe w kasie.Podlega w sprawach finansowych bezpośrednio Komendantowi obozu.

$114.  Powierzone obowiązki wykonuje osobiście, starannie i sumiennie zgodnie z potrzebami zapewniającymi sprawne funkcjonowanie obozu.

Przyjęto do wiadomości dnia .............................

                                                                                                                             ..................................................................

                                                                                                                                                            podpis

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA NA PLACÓWCE WCZASÓW LETNICH

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie harcerskim w ................................ zorganizowanym przez Komendę Hufca ......................................  w dniach .......................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

                                                                              ..................................................................................

                                                                                              podpis i data

OBOWIĄZKI KWATERMISTRZA

$11.      Kwatermistrz jest zobowiązany uczestniczyć w szkoleniach przed rozpoczęciem obozu.

$12.      Zna przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy

$13.      Przygotowuje sprzęt obozowy i dba o jego stan techniczny, dokonuje bieżących napraw.

$14.      Ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony oraz zakupiony na obozie sprzęt.

$15.      Po zakończeniu obozu przekazuje protokolarnie sprzęt do magazynu.

$16.      Organizuje i likwiduje obóz.

$17.      Ponosi odpowiedzialność za braki sprzętowe.

$18.      Przestrzega obowiązujących regulaminów funkcjonujących na obozie.

Przyjęto do wiadomości dnia ..................

...............................

podpis

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA NA PLACÓWCE WCZASÓW LETNICH

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie harcerskim w ................................ zorganizowanym przez Komendę Hufca ......................................  w dniach .......................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

.....................................

podpis – data

OBOWIĄZKI LEKARZA NA KOLONIACH I OBOZACH

Do obowiązków lekarza placówki wczasów dla dzieci i młodzieży należy w szczególności:

$11.    Zapoznanie się ze stanem zdrowia uczestników placówki wczasów na podstawie kart zdrowia,

$12.    Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji zdrowotnej personelu. Skierowanie na badanie osób  nie posiadających aktualnej książeczki zdrowia,

$13.    Dokonanie wstępnego przeglądu personelu, dzieci i młodzieży w celu odizolowania przypadków chorobowych,

$14.    Wpisanie do kart kwalifikacyjnych orzeczenia o stanie zdrowia dzieci w czasie pobytu dziecka w placówce kolonijnej,

$15.    Sprawdzanie stanu sanitarnego obiektu, otoczenia i wszystkich urządzeń higieniczno sanitarnych , zaopatrzenia w wodę , bloku żywieniowego, zaplecza gospodarczego i innych.,

$16.    Ustalenie planu pracy dla siebie i pielęgniarki (higienistki)

$17.    Udzielanie pomocy lekarskiej uczestnikom i personelowi, ordynowanie leków, zabiegów, diety, decydowanie o potrzebie skierowania do szpitala lub umieszczenia chorego w izolatce,

$18.    Spowodowanie zapewnienia chorym w izolatce właściwej opieki,

$19.    Informowanie kierownika placówki o stanie zdrowia chorych w izolatce i szpitalu, aby ten mógł z kolei przekazać rzetelną informację rodzicom,

$110.Zatwierdzenie ramowego regulaminu dnia i porządku zajęć na koloniach/obozach, czuwanie nad higienicznym trybem życia uczestników,

$111.Nawiązanie ścisłej współpracy z kierownikiem i personelem wychowawczym i udział w naradach pedagogicznych,

$112.Kierowanie i nadzorowanie pracy pielęgniarki (higienistki).

$113.Współdziałanie z kierownikiem placówki w wykonaniu zarządzeń poinspekcyjnych wydanych przez organy służby zdrowia, czy sanitarne,

$114.Nawiązanie kontaktów z wydziałem zdrowia i opieki społecznej oraz miejscowymi zakładami służby zdrowia (apteka, szpital, przychodnia obwodowa, stacja sanitarno-epidemiologiczna)

$115.Uzyskanie  w wydziale zdrowia i opieki społecznej  adresów aptek, w których można zaopatrzyć się w surowice (np. surowica przeciw jadowi żmii, wściekliźnie),

$116.Prowadzenie dokumentacji opieki lekarsko-higienicznej nad uczestnikami placówki wczasów zgodnie z wymogami.

$117.O ile na placówce wczasów nie jest zatrudniona higienistka, do obowiązków lekarza należy ponadto:

- nadzór nad higieną osobistą uczestników,

$1-  bieżący nadzór sanitarny obiektu,

- bieżący nadzór  nad żywieniem, układaniem jadłospisu.

.................................. dnia ............................                                          ...................................

                                                                                                                                 podpis lekarza

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA NA PLACÓWCE WCZASÓW LETNICH

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie harcerskim w ................................ zorganizowanym przez Komendę Hufca ......................................  w dniach .......................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

.....................................

podpis – data

OBOWIĄZKI MAGAZYNIERA

$11.      Odpowiada za stan sanitarny magazynu żywnościowego.

$12.      Odpowiada za prawidłowe przechowywanie artykułów żywnościowych.

$13.      Na bieżąco prowadzi kartoteki i raporty żywnościowe ( ilościowo – wartościowe).

$14.      Uzgadnia z szefem kuchni, lekarzem, zaopatrzeniowcem jadłospis.

$15.      Odpowiada za zabezpieczenie magazynu żywnościowego.

$16.      Uzgadnia z zaopatrzeniowcem i szefem kuchni zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe.

$17.      Współpracuje z księgową i zaopatrzeniowcem w zakresie prawidłowego obiegu rachunków

$18.      Potwierdza przyjęcie artykułów żywnościowych do magazynu na rachunku i wprowadza je na kartotekę magazynową.

$19.      Kontroluje termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów.

$110.  Wydaje artykuły żywnościowe wg zapotrzebowania szefa kuchni.

$111.  Sporządza zestawienia wartościowe raportów żywnościowych.

$112.  Uzgadnia wartość ogółem kartotek z książką finansową (poz. wyżywienie) i raportami żywieniowymi na koniec turnusu.

       Kartoteka – raporty żywieniowe – książka finansowa muszą być zgodne.

$113.  Kontroluje zakupy artykułów żywnościowych  tak by po zamknięciu bloku żywieniowego pozostał stan zerowy.

$114.  Po zakończeniu obozu kartoteki muszą być podliczone.

$115.  Protokolarnie przekazuje pozostałe w magazynie artykuły na następny turnus.

$116.  Przestrzega obowiązujących regulaminów funkcjonujących na obozie.

$117.  Przyjmuje odpowiedzialność za ewentualne niedobory w magazynie.

$118.  Przestrzega przepisów p. poż. i BHP

Przyjęto do wiadomości dnia ..............................

..............................................

podpis

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA NA PLACÓWCE WCZASÓW LETNICH

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie harcerskim w ................................ zorganizowanym przez Komendę Hufca ......................................  w dniach .......................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

.....................................

podpis – data

OBOWIĄZKI PIELĘGNIARKI

NA KOLONIACH I OBOZACH

A. Przed rozpoczęciem turnusu do obowiązku pielęgniarki należy:

$11)   wzięcie udziału w zebraniu przedwyjazdowym rodziców,  zanotowanie ewentualnych uwag odnośnie stanu zdrowia niektórych uczestników,

$12)   przygotowanie podręcznej apteczki podróżnej, i na czas trwania turnusu

$13)   otoczenie opieką dzieci (młodzieży) w czasie podróży,

B. Bezpośrednio po przybyciu na placówkę do obowiązku pielęgniarki należy:

$11)   niezwłocznie po przyjeździe do ośrodka dokonanie przeglądu higienicznego dzieci (młodzieży),

$12)   urządzenie izolatki, gabinetu lekarskiego, ewentualne uzupełnienie apteczki,

$13)   udział we wstępnym przeglądzie lekarskim uczestników i personelu placówki,

$14)   sprawdzenie stanu sanitarnego obiektu, otoczenia, urządzeń higienicznych, zaopatrzenia w wodę  i bloku żywieniowego,

C. W czasie trwania turnusu do obowiązków pielęgniarki należy:

$11)     codzienne sprawdzanie czystości pomieszczeń i otoczenia, a w szczególności: kuchni, magazynów żywnościowych, sypialni oraz urządzeń sanitarno higienicznych - ubikacji, łazienek, śmietników,

$12)     codzienne sprawdzanie higieny osobistej (szczególnie uczestników zaniedbanych pod względem higienicznym) oraz okresowe przeglądy czystości wszystkich dzieci,

$13)     nadzór - przy współudziale wychowawców - nad myciem dzieci, zwłaszcza codziennym myciem zębów i nóg, myciem rąk przed każdym posiłkiem oraz kąpielą,

$14)     dopilnowanie higieny osobistej dziewcząt w okresie miesiączki  i spowodowanie zorganizowania dla nich  kącika higieny osobistej,

$15)     przeprowadzenie odwszawiania w razie stwierdzenia wszawicy,

$16)     nadzór higieniczny nad realizacją regulaminu dnia dla uczestników

$17)     zwrócenie uwagi na dzieci moczące się w nocy,

$18)     branie udziału w wycieczkach dzieci (młodzieży),

$19)     obserwowanie dzieci w czasie gier ruchowych, ćwiczeń fizycznych itp.,

$110)asystowanie przy plażowaniu i kąpieli dzieci (młodzieży),

$111)branie udziału w układaniu jadłospisu,

$112)śledzenie higieny żywienia (zalecone diety), zmywanie i czystość  naczyń, codzienna kontrola gotowanej wody do picia ew. innych napojów przechowywanych w specjalnych naczyniach, (kontrola przechowywania przez kuchnię próbek żywności),

$113)otoczenie opieką chorych w izolatce,

-  wykonywanie zleceń lekarskich, dbanie o łóżko i naczynia chorego,  wykonywanie czynności pielęgniarskich,  pomoc w myciu chorych, karmieniu i  kontrolowaniu diet,  niedopuszczanie do izolatki dzieci zdrowych  (niekontrolowanie odwiedziny chorych itp.)

$114)konwojowanie chorych dzieci (młodzieży) do lekarza, szpitala

$115)odwiedzanie chorych w szpitalu, informowanie się o stanie ich zdrowia i przekazywanie tych wiadomości kierownikowi placówki i lekarzowi,

$116)składanie codziennego raportu lekarzowi placówki i kierownikowi o stanie zdrowia uczestników oraz o wszystkich uchybieniach i higienie otoczenia,

$117)branie udziału w opracowaniu wytycznych do regulaminu dnia i rozkładu zajęć,

$118)przypominanie dzieciom i młodzieży o higienie osobistej,

$119)prowadzenie z personelem i uczestnikami pogadanek mobilizujących do utrzymania odpowiedniego poziomu higieny, zorganizowanie współzawodnictwa poszczególnych grup w utrzymaniu czystości,

$120)prowadzenie dokumentacji zdrowotnej placówki zgodnie z wytycznymi.

D. Po zakończeniu turnusu do obowiązków pielęgniarki, pielęgniarki należy:

$11)   przekazanie po zakończeniu turnusu kierownikowi lub organizatorowi placówki wczasów wszelkiej dokumentacji w zakresie zdrowia i higieny uczestników placówki wczasów

$12)   otoczenie opieką dzieci (młodzieży) w podróży powrotnej

Pan/Pani ....................................................................zam. .............................................................

nr dowodu osobistego .........................................................................

................................

Podpis

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA NA PLACÓWCE

WCZASÓW LETNICH

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie harcerskim w ................................ zorganizowanym przez Komendę Hufca ......................................  w dniach .......................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

.....................................

podpis – data

OBOWIĄZKI RATOWNIKA

$11.      Nadzoruje przebieg kąpieli zgodnie z obowiązującymi regulaminami i przepisami

$12.      Dba o zdrowie i życie uczestników obozu

$13.      Odpowiada za prawidłowy przebieg kąpieli

$14.      Uczestniczy w naradach programowych

$15.      Organizuje zajęcia sportowo – rekreacyjne

$16.      Przestrzega obowiązujących regulaminów funkcjonujących na obozie

$17.      Organizuje w razie niepogody zajęcia rekreacyjno – sportowe.

Przyjęto do wiadomości dnia ..................

...............................

podpis

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA NA PLACÓWCE WCZASÓW LETNICH

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie harcerskim w ................................ zorganizowanym przez Komendę Hufca ......................................  w dniach .......................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

.....................................

podpis – data

OBOWIĄZKI SZEFA KUCHNI

$11.      Nadzoruje pracę podległego mu personelu kuchennego

$12.      Wspólnie z magazynierem, lekarzem, zaopatrzeniowcem w  układaniu jadłospisu

$13.      Przestrzega zasad higienicznego sporządzania posiłków

$14.      Odpowiada za stan sanitarny kuchni oraz terenu przykuchennego

$15.      Odpowiada za sprawne i punktualne wydawanie posiłków

$16.      Nadzoruje pracę zastępu służbowego i odpowiada za bezpieczeństwo jego członków podczas prac kuchennych

$17.      Przestrzega obowiązujących regulaminów funkcjonujących na obozie.

Przyjęto do wiadomości dnia ..................

...............................

podpis

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA NA PLACÓWCE WCZASÓW LETNICH

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie harcerskim w ................................ zorganizowanym przez Komendę Hufca ......................................  w dniach .......................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

.....................................

podpis – data

OBOWIĄZKI ZAOPATRZENIOWCA – KIEROWCY

$11.      Odpowiada za zaopatrzenie obozu w artykuły żywnościowe  oraz środki gospodarcze

$12.      Korzysta z najtańszych źródeł zaopatrzenia

$13.      Odpowiada za powierzone środki finansowe

$14.      Prowadzi karty drogowe, które potwierdza komendant obozu

$15.      Współpracuje z magazynierem, lekarzem, szefem kuchni i kwatermistrzem w zakresie układania jadłospisu.

$16.      Współpracuje z księgową i magazynierem w zakresie prawidłowego i terminowego rozliczania  rachunków

$17.      Terminowo rozlicza się z pobranych zaliczek

$18.      Przestrzega zasad higienicznego przewożenia ( transportu) artykułów żywnościowych

$19.      Zaopatruje się w towary świeże, przydatne do spożycia i pochodzące z wiarygodnych źródeł

$110.  Wszystkie zakupione towary rozlicza rachunkami lub fakturami Vat

$111.  Przestrzega obowiązujących regulaminów funkcjonujących na obozie.

Przyjęto do wiadomości dnia ..............................

..............................................

podpis

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA NA PLACÓWCE WCZASÓW LETNICH

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie harcerskim w ................................ zorganizowanym przez Komendę Hufca ......................................  w dniach .......................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

.....................................

podpis – data

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY

Zakres czynności:

$11.    Wychowawca sprawuje opiekę nad grupą dzieci - odpowiada za ich bezpieczeństwo, wygląd, higienę, zdrowie i wychowanie.

$12.    Jest bezpośrednim opiekunem i organizatorem czasu powierzonych mu dzieci, zastępuje im rodziców.

$13.    Wychowawca powinien poznać dzieci przed wyjazdem na placówkę kolonijną.

$14.    Współpracuje ściśle z lekarzem i higienistką, przeprowadza codzienne obserwacje stanu zdrowia i samopoczucia dzieci.

$15.    Organizuje i prowadzi zajęcia w swojej grupie.

$16.    Posiada podstawowe wiadomości z dziedziny prowadzenia zajęć W-F.

$17.    Wychowawca prowadzi dziennik zajęć swojej grupy.

Do obowiązków wychowawcy należy:

$11.    Znajomość i systematyczne przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

$12.    Kontrola miejsc zajęć uczestników (terenu, budynku, pomieszczeń) oraz dróg do nich prowadzących, w szczególności sprawdzenie, czy ich aktualny stan odpowiada wymogom i przepisom z zakresu bezpieczeństwa i higieny.

$13.    Kontrola wyposażenia i stanu urządzeń technicznych, instalacji, sprzętu.

$14.    Kontrola zaopatrzenia uczestników w odpowiednią odzież i sprzęt zapewniający bezpieczeństwo, w czasie wycieczek, rajdów i kąpieli.

$15.    Usunięcie wszelkich dostrzeżonych braków i usterek, jeżeli usunięcie ich we własnym zakresie jest możliwe. Niezwłoczne zgłoszenie kierownictwu placówki wszelkich spostrzeżonych braków i błędów zagrażających zdrowiu i życiu dzieci.

$16.    Natychmiastowe przerwanie zajęć, gdy stan terenu, budynku, pomieszczenia, sprzętu, instalacji, materiału zagraża uczestnikom, pracownikom lub innym osobom.

$17.    Planowe i okolicznościowe, teoretyczne i praktyczne zapoznawanie uczestników z warunkami i wymogami bezpieczeństwa i higieny, pouczenie o istniejących i mogących zaistnieć niebezpieczeństwach.

$18.    Włączenie uczestników do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny w placówce            i środowisku.

$19.    Kontrola przestrzegania przez uczestników obowiązujących regulaminów zajęć, zachowania, oraz nadzór      i czujność podczas podróży, zajęć, ćwiczeń, wycieczek, kąpieli i plażowania w celu wyeliminowania w porę przejawów działania nieostrożnego lub niezgodnego z wymogami bezpieczeństwa i higieny.

$110.Natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikowi pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku, powiadomienie o wypadku kierownika placówki lub osoby zastępującej kierownika, przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku i podjęcie innych niezbędnych środków.

..................................... dn. ..........2......r.                  

                                                                       Przyjąłem/ przyjęłam do

                                                                       wiadomości i stosowania

........................................

               podpis

DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA NA PLACÓWCE WCZASÓW LETNICH

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na obozie harcerskim w ................................ zorganizowanym przez Komendę Hufca ......................................  w dniach .......................................... oświadczam, co następuje:

a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży na placówce harcerskiego wypoczynku letniego

b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na placówce.

.....................................

podpis – data

 
 
Powered by Phoca Download

Kontakt

68 325 30 79

godz. 9.00 - 15.00

biuro@lubuska.zhp.pl

1procent-logo-3a1 

Nr KRS
0000282625

Cel szczegółowy:
Komenda Chorągwi ZHP

Inspektor-Ratowniczy-Choragwi-logo-01

Polecamy

expert it 2016-midi

radio logo pelne czarne