Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

baner-jesien-08-zm-siedziby 

 

Rada Chorągwi podjęła decyzję o wnioskowanej kwocie składki na rok 2018

info2014-12-28 191040Rada w dniu 8 kwietnia w trybie obiegowym pochyliła się nad jedną z najtrudniejszych decyzji w tym roku kalendarzowym, dotyczącym ustalenia wnioskowanej kwoty składki do RN ZHP dla naszej chorągwi, która zacznie już obowiązywać od 1 października 2017. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, po zapoznaniu się z uchwałą Komendy Chorągwi nr 32/2017 z dnia 02.04.2017 w sprawie wystąpienia do Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z wnioskiem dotyczącym wysokości części podstawowej składki członkowskiej należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym oraz po wnikliwej analizie opinii Komisji Rewizyjnej Chorągwi z dnia 03.04.2017 odnoszącej się do ww. uchwały Komendy Chorągwi, po burzliwej dyskusji, postanowiła nie przychylić się do wnioskowanej przez Komendę Chorągwi wysokości kwot składki członkowskiej (łącznie z częścią należną dla GK ZHP wynoszącą 9 złotych na miesiąc) oraz wskazanej w uchwale alokacji podstawowej (GK 2 zł, Chorągiew 5 zł, Hufiec 1 zł, PJO 1 zł) i ustalić ją na poziomie 6 zł (czyli 8 zł łącznie z częścią należną GK ZHP).

Rada Chorągwi w trakcie swojej zbiórki w dniu 8 kwietnia 2017 r. kolejno analizowała i głosowała różne opcje wysokości składki, wychodząc nawet od możliwości przyjęcia dla chorągwi, hufców oraz PJO kwoty wyższej niż zaproponowana przez Komendę Chorągwi. Bazą startową była opcja zaproponowana przez Wiceprzewodniczącego Rady Chorągwi phm. Krzysztofa Jundziłła o przyjęciu składki na poziomie 8 zł, co w połączeniu z częścią należną GK, stanowiło by to łącznie 10 złotych na miesiąc. W wyniku głosowania, większość Rady sprzeciwiła się (4 głosy przeciw, 3 za), uznając, że kwota ta przekracza możliwości członków naszej chorągwi. Rada przeszła więc do debaty nad kwotą wskazaną we wniosku Komendy Chorągwi tj. 7 złotych, a w połączeniu z częścią należną GK ZHP, składką całościową w wysokości 9 złotych na miesiąc. Członkowie Rady wskazywali, że wynik konsultacji instruktorskich przeprowadzonych w dniu 18 marca 2017 dla większości członków Rady i w opinii środowisk, będący konsensusem pomiędzy Skarbnikiem Chorągwi, Radą a obecnymi na sali komendami hufców i drużynowych, był zadawalający. Wysokość składki wskazana wtedy przez większość (kwota całościowa 8 złotych za składkę członkowską na miesiąc) to optymalna wersja, do której większość członków Rady się przychyla. Większość członków Rady wskazała, że wynik konsultacji był efektem ustąpień z wysokości odpowiadających zarówno komendom hufców jak i drużynom. Każda ze stron zainteresowanych, patrząc na dobro wspólne, ale także na konieczność właściwej realizacji celów wychowawczych ZHP, właśnie na drodze porozumienia w dniu 18 marca 2017 wskazała na maksymalną wysokość składki, która w ich opinii nie zaburzy procesów wychowawczych, ani nie spowoduje masowego odpływu członków lub innych praktyk prowadzących do obniżenia liczebności środowisk harcerskich. Zaproponowana więc we wniosku kwota wyższa inna niż wskazana wcześniej na konsultacjach, w opinii większości Rady, jest za wysoka.

Rada Chorągwi, która jako gremium, jest reprezentacją wszystkich środowisk chorągwi i ma za cel szczególnie dbać o realizację przez chorągiew celów strategicznych ZHP, czyli między innymi celu „Przyjazna Struktura”. W wyniku głosowania, większością głosów Rada poparła stanowisko Komisji Rewizyjnej Chorągwi, która podobnie jak większość członków Rady, zauważyła, że zaproponowana kwota jest za wysoka, w przeciwieństwie jednak do niej, nie mogła przychylić się pozytywnie do jej przyjęcia, z powodów wskazanych powyżej. Jednocześnie część osób wskazało, że uchwała Komendy Chorągwi nie zawierała precyzyjnego określenia przyczyn podniesienia do tak wysokiej kwoty składki należnej dla chorągwi. Nie wskazywały tego też rozmowy prowadzone przed spotkaniem Rady czy to konsultacjami przez Komisję ds. zarządzania organizacją ze Skarbnikiem. Rada nie posiadając zatem pełnego oglądu sprawy, ani istotnych informacji, które miałyby możliwość przekonać większość członków do zaproponowanej przez Komendę Chorągwi kwoty, postanowiła większością głosów odrzucić wniosek Komendy (4 głosy przeciw, 3 głosy za). Dodatkowo należy wskazać na fakt, że dla niektórych członków Rady przerzucanie odpowiedzialności obniżania składki (zgodnie z sugestią wskazaną we wniosku Komendy Chorągwi) na komendy hufców przy użyciu mechanizmów rezygnacji części należnej dla siebie czy PJO jest niestosowne. To PJO realizują misję ZHP bezpośrednio, komendy hufców są zaś strukturą najbliższą PJO i bezpośrednio ich wspierającą, a struktury chorągwiane służą PJO i hufcom, nie zaś odwrotnie. Pozbawienie środków struktur niższych niż chorągiew, dla obniżenia składek, jest zabiegiem niewłaściwym i sprzecznym z ideami wspierania kadry wychowawczej ZHP.

Rada ostatecznie pochyliła się nad kwotą i alokacją wypracowaną na konsultacjach przeprowadzonych we współpracy z Komendą Chorągwi w dniu 18 marca 2017 roku. W związku z tym, że kwota ta wynikała ze wspomnianego wcześniej konsensusu już wypracowanego, Rada większością głosów zatwierdziła kwotę i alokację na poziomie całościowej 8 złotych to jest 2 złotych dla GK ZHP, 4 złotych dla poziomu chorągwi, 1 złoty dla hufca i 1 złoty dla PJO (kwota ta została przyjęta 4 głosami za, 2 głosami przeciw i jednym głosem wstrzymującym). W ocenie Rady kwota ta powinna w sposób dostateczny zaspokoić potrzeby wszystkich szczebli (w tym opłacenie przez Komendę Chorągwi ubezpieczenia NWW dla wszystkich członków chorągwi), a także będzie do zaakceptowania przez wszystkie środowiska chorągwi. Podjęta większością głosów uchwała została przesłana do Rady Naczelnej ZHP, zgodnie z intencją uchwały RN ZHP.

Podsumowując składka od października 2017r. wyniesie 8 zł.

Treść uchwały łącznie z uzasadnieniem do pobrania <<tutaj>>

phm Mariusz Paweł Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Kontakt

biuro@lubuska.zhp.pl

Biuro czynne:

godz. 9.00 - 15.00

Inspektor-Ratowniczy-Choragwi-logo-01

Polecamy

expert it 2016-midi

radio logo pelne czarne